Propozycja działań

Proponujemy rodzicom:

I. Mediacje z żoną/mężem i ewentualnie terapię relacji.

II.  Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka do sprawy rozwodowej i do sprawy o tzw. „egzekucję kontaktów” a tak naprawdę do sprawy o zobowiązanie „matki” do przestrzegania prawa jakim jest postanowienie sądu o kontaktach.

ABSURD ! To tak jakby Policja i Prokuratura doprowadzała przed sąd złodzieja samochodów, a sąd po trzech latach procesu wydawałby „wyrok” w którym niczym by przestępcy nie karał, a jedynie „zobowiązywał” go do tego, żeby już więcej samochodów nie kradł. Co więcej wszystkie kradzieże do dnia wydania tego skazującego wyroku byłyby mu z mocy prawa darowane. Podobnie jeśli nawet sędzia tzw. rodzinna będzie miała „wolę” aby wydać postanowienie o zobowiązaniu matki do nieutrudniania kontaktów to wszystkie jej działania i zaniechania które skutkowały tym, że przez dwa lata lub dłużej Pan dzieci nie widział – są jej darowane! Dlatego Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka domaga się od Ustawodawcy nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzenia do niego art. 211 b, który będzie brzmiał: „Kto dopuszcza się zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

i art. 115 par. 24 , który będzie brzmiał: „Alienacją rodzicielską jest zespół zachowań które prowadzą do zniszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi.”

III. Napisanie wniosków do sprawy rozwodowej zgodnie z naszymi algorytmami działań.

  1. Napisanie zażalenia na oddalenie wniosku o oddalenie tzw. egzekucji kontaktów”.
  2. Przyjazd do Trójmiasta celem uczestnictwa w ww. sprawach.
  3. Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie żony za przemoc wobec dzieci, wobec Pana, wobec Pana rodziców i pozostałych członków Pana rodziny pochodzenia czujących się pokrzywdzonych tą sytuacją.
  4. Wdrożenie pakietu dyscyplinującego sądy orzekające w sprawach Pana dzieci (i automatycznie w sprawach dotyczących Pana sytuacji życiowej). W skład tego pakietu wchodzą:
  5. Zciągnięcie na rozprawy w Pana sprawach dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych;
  6. Skargi na przewlekłość postępowań;
  7. Pozwy o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa z domaganiem się odszkodowania i zadośćuczynienia dla Pana i Pana dzieci za szkody wyrządzone w wyniku działań i zaniechań organów wykonujących władzę publiczną które doprowadziły do wystąpienia zajwiska alienacji rodzicielskiej;
  8. Skarga przeciwko Polsce za naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka którą składa się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
  9. Wniosku o wyłącznie sędziów orzekających w sprawach Pana dzieci stosujących przemoc instytucjonalną na tle instytucjonalnej alienacji rodzicielskiej.

W pakiecie premium proponujemy dodatkowe niemniej skuteczne działania dyscyplinujące sąd. Na przykład szkolenia dla sędziów z zakresu patologii alienacji rodzicielskiej albo organizację protestów (w tym głodowych) przed sądem.

VII. Inne działania, o których może Pan/Pani przeczytać w ofercie ogólnej „Jak pomagamy i działamy”