Jak pomagamy i działamy

W jaki sposób pomagamy:
1. Wpierwszej kolejności robimy wszystko, co tylko możliwe, aby pogodzić rodziców poza sądem. Najgorsze, ale wspólne, razem z mediatorem, rozwiązanie poza sądem, jest lepsze od najlepszego nawet orzeczenia sądowego, które zawsze jest krzywdzące. Rozwijamy nowatorskie, wręcz awangardowe, metody godzenia zwaśnionych stron i wsparcia psychologicznego osób wplątanych w konflikty
rozgrywające się na salach sądowych, obejmujące nawet aromatoterapię, muzykoterapię, masaż relaksyjny, chińską holistyczną medycynę psychosomatyczną, aranżację miejsca terapii i mediacji nastrajającą do ugody itd. itp.

2. Jeśli mediacje okażą się nieskuteczne, stosując metody doskonalone przez lata, zajmujemy pozycję trzeciej strony w sprawie sądowej (rodzinnej, karnej czy cywilnej).

Pierwszą stroną jest ojciec z pełnomocnikiem, drugą stroną matka z pełnomocnikiem. Składamy wnioski, często odmienne od wniosków zarówno matki jak i ojca, powołujemy świadków. Często ojciec chciałby wychowywać dzieci, zgodnie
z kanonami opieki wspólnej ale nie wierzy w orzeczenie przez sąd opieki wspólnej i – za namową swojego adwokata – składa wniosek tylko o kontakty. Fundacja składa natomiast wnioski o opiekę wspólną i egzekwuje od sędziów jej orzeczenie.
3. Samo pojawienie się przedstawicieli Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA, robienie przez nich notatek, przyglądanie się rozprawie, jej opis naukowy, połączony z publikacją, między innymi, na portalach Fundacji – działa na sędziów
mobilizująco. Alienacyjność ich postaw zmniejsza się od 20 do 100%. Orzekają tak jak o to wnosimy, czyli zgodnie z koncepcją opieki wspólnej. Zachowują się jakby chcieli się przypodobać Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA, nie być przez nią
krytykowani, ale wpisani do Białej Księgi Sędziów Niealienujących, którą prowadzimyProjekt tak nazwany pozwala nam promować ich w karierze zawodowej u ich przełożonych i organów pracę sędziów nadzorujących.
4. Jeśli stwierdzamy, że sędzia wykazuje tendencje do kreowania zachowań alienacyjnych, w bardzo krótkim czasie prowokujemy kontrolę prowadzonych przez niego spraw przez ministra sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw
Obywatelskich, prezesa sądu w którym orzeka itp.
5. Sprawę przedstawiamy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, Komisją Europejską w Brukseli i przed innymi organami prawa międzynarodowego, pod których jurysdykcję Polska podlega.
6.Wytaczamy sprawy karne o przemoc psychiczną „rodzicom” alienującym, i alienującym sędziom; opiekunom których podejrzewamy o bicie dzieci alienowanych itp.
7. Prowadzimy egzekucję kontaktów z dziećmi.
8. Asystujemy przy przekazywaniu dzieci i w trakcie spotkań dzieci z rodzicami
alienowanymi pomawianymi – dla celów alienacji rodzicielskiej – na przykład, o
pedofilię.
9. Cały czas otaczamy osoby alienowane (rodziców, babcie itp.) opieką psychologiczną,
obniżając ich napięcie emocjonalne związane z uczestnictwem w rozprawach itp.
Zapobiegamy pojawieniu się urazów alienacji rodzicielskiej. Opracowujemy
nowatorskie metody terapii osób alienowanych i alienujących (sprawców przemocy
alienacyjnej). Działamy pomiędzy prawem i psychologią.
10. Udzielamy porad prawnych współpracując z najlepszymi adwokatami.

11. Wnosimy osobom alienowanym kasacje do Sądu Najwyższego i skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

12. Dążymy do rozwiązań systemowych problemu alienacji rodzicielskiej poprzez taką zmianę
przepisów aby nie mogła się ona pojawiać. Spotykamy się z posłami i innymi
decydentami.
13. Przed Trybunałem Konstytucyjnym kwestionujemy konstytucyjność przepisów kreujących
alienację rodzicielką.
14. Wnosimy do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów i orzeczeń sądowych wykazując
niedorzeczność porządku prawnego, który promuje alienację rodzicielską i
krzywdzenie dzieci z jednoczesnym deklarowaniem ochrony ich prawa do kontaktów
z obojgiem rodziców i do opieki wspólnej.
15. W zaskakująco krótkim, dla sędziów, czasie potrafimy doprowadzić do kontroli
spraw dotyczących dzieci alienowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich.
16. Składamy do prokuratur wnioski o ściganie: Ø alienatorów fizycznych, np.
„matek” alienujących i Ø alienatorów instytucjonalnych, np. sędziów rodzinnych
– o przemoc psychiczną (alienacyjną). Pilnujemy żeby postępowanie karne
przeciwko nim było prowadzone w sposób konsekwentny i skuteczny.
17. W ramach realizacji projektu: „Odpowiedzialność cywilna sędziów przed
społeczeństwem” żądamy odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa za
krzywdy wyrządzone dzieciom alienowanym, ich rodzicom i innym osobom im bliskim
(dziadkom itp.) przez nierozważnych sędziów. Żądamy aby odszkodowania były
wypłacane z ich pensji, tak żeby podatnicy nie musieli płacić z własnej
kieszeni za to, że sędziowie zwani „rodzinnymi” dyskryminują i
promują nierównowność, a sędziowie karni pozwalają „matkom”
alienującym wykorzystywać prawo karne dla celów wyalienowania dzieci od drugiej
połowy ich rodziny i drugą połowę rodziny od dzieci.
18. W ramach realizacji projektu Biała Księga Sędziów Niealienująch
pomagamy w karierze i promujemy sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów i
biegłych orzekających i pracujących zgodnie z koncepcjami i duchem opieki
wspólnej-równoważnej prezentowanym na tym portalu.
19. W ramach realizacji projektu „Instytut Pamięci Alienacyjnej” ścigamy i
żądamy rozliczenia prokuratorów i sędziów, którzy ZNISZCZYLI rodziców
alienowanych. Na przykład, osadzili ich, pod zarzutem pedofili, niesłusznie w
areszcie za łapówkę od „matek” alienujących i opierając się na ich
pomowieniach. Pomimo uniewinnienia są oni teraz w tak złym stanie psychicznym,
że BOJĄ SIĘ pójść na spotkanie z dzieckiem, nawet w naszej asyście, bo nie
wierzą już w sprawiedliwość i są przekonani, że sądy wierzą tylko w to, co
wymyśli „matka” alienująca i działają tylko zgodnie a jej
„WOLĄ”. W ramach tego projektu współpracujemy z Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym, ścigając, między innymi, powiązania pomiędzy środowiskami
lekarzy, sędziów i prokuratorów w Krakowie.
20. Oferujemy stypendia dla doktorantów piszących o problemach sądów rodzinnych
oraz dla osób które planują swoją karierę zawodową jako sędziowie rodzinni a
myślą zgodnie z koncepcją opieki wspólnej i kategoriami prezentowanymi na
portalach i w publikacjach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. 21.
Pomagamy dzieciom przetrwać rozwód rodziców (lub ich rozstanie – jeśli urodziły
się w związku nieformalnym).

 

22. Likwidujemy więzienia dla dzieci, które powstają w wyniku nie orzekania opieki
wspólnej (równoważnej). Tylko dlatego, bo nie wyraża na to zgody alienująca
„matka”.

 

23. Przeciwdziałamy dyskryminacji polskich kobiet (babć i cioć), a także mężczyzn
alienowanych od dzieci.

 

24. Prowadzimy bezpłatne mediacje i terapie małżeńskie i rodzinne. Udzielamy porad
psychologicznych i prawnych. Reprezentujemy i wspieramy naszych podopiecznych w
sądzie. Działamy pomiędzy prawem i psychologią. Psycholodzy nie umieją pomóc
osobom alienowanym prawnie, rozwiązując ich problem od podstaw. Prawnicy
natomiast, w szczególności sędziowie ZUPEŁNIE NIE ZAUWAŻAJĄ i nie rozumieją
aspektów psychologicznych w jakie wplątują osoby alienowane i alienujące,
prowadząc BEZ KOŃCA rozprawy w sądach rodzinnych i karnych, bo nie orzeczono,
zaraz na początku, w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia walki o dziecko, opieki
wspólnej-równoważnej. Osoby alienowane przychodzą na roprawy w stanie totalnego
rozkładu emocjonalnego. Po pewnym czasie wypalają się psychicznie i rezygnują z
walki o kontakty czy o władzę rodzicieslką nad dzieckiem, a sędziowie wpadają
wtedy w samozachwyt nad efektami swojej „pracy”. Z entuzjazmem
wypowiadają się że u nich, w rejonie: „nie ma problemu alienacji”, bo
„nikt o egzekucję kontaktów się nie stara”. A nie stara się bo albo
się wypalił próbując pokonać alienującą biurokarację sądową albo widział lub
słyszał jak inni się wypalali i dalej wypalają. Dobrze przygotowany do działania
konsultant Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP potrafi udzielić osobie
alienowanej zarówno konkretnej pomocy prawnej, AKTYWNIE uczestnicząc w
procesie, jak i konkretnej pomocy psychologicznej, redukując negatywne emocje
które przeżywa osoba alienowana w sądzie oraz podejmując mediacje z osobami
alienującymi na korytarzu sądu, w miejscu ich zamieszkania itp. Pomimo, ze
przychodzi do sądu z osobą alienowaną potrafi szybko przekonać osoby alienujące
do swojej bezstronności i działania tylko na korzyść dziecka, jako PEŁNOMOCNIK
DZIECKA, tak jak to jest w prawie niemieckim, od czasu reformy niemieckiego
prawa rodzinnego w 1998 r. Jedynym celem pełnomocnika – adwokata dziecka jest
dbanie o to, aby nie zostało pogwałcone jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców
i do opieki wspólnej – równoważnej. Niektórzy konsultanci Fundacji Obrony Praw
Dziecka KAMAKA OPP wywodzą się z pionu prawniczego, a niektórzy z pionu
psychologiczno-terapeutycznego, ale każdy z nich jest przygotowany do
samodzielnych działań pomiędzy prawem i psychologią. Często konsultant Fundacji
OPD KAMAKA OPP udziela porad prawnych i jednocześnie prowadzi terapię
psychologiczną lub nawet psychiatryczną, jeśli klient nie jest świadomy swoich
objawów psychotycznych. Rozwijamy taką formę działań odkąd zauważyliśmy, że
adwokaci większość swojego czasu nie poświęcają udzielaniu pomocy prawnej, ale
pracują jak psycholodzy. Wynajęcie adwokata, rozmowa z nim w jego kancelarii, a
następnie ściągnięcie go na rozprawę – działa na osoby stricte emocjonalnie. Adwokat
lub radca prawny stając, bez względu na wszystko, po stronie swojego klienta,
pracuje jak psycholog, podtrzymując go w bardzo obciążającej go psychicznie
sytuacji.